Steranijs catering

Privacybeleid Steranijs catering

Versie 2019-11-24

Steranijs catering, gevestigd te Voorburg, biedt catering aan. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt Steranijs catering als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op privacy

In dit privacybeleid kunt u zien hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn het privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op www.steranijscatering.nl/privacy.

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch of per mail contact met ons opneemt;
 • direct van u wanneer u onze website bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via een contact- of bestelformulier op onze website;

Vastleggen van gegevens

Indien wij persoonsgegevens van u vastleggen dan doen wij dat op basis van een of meer van de volgende drie grondslagen:

 1. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. Omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde;
 3. Op basis van uw toestemming.

In onderstaande tabel ziet u welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bovengenoemde juridische grondslagen.

Persoonsgegevens Doelen en grondslagen
Uw identificatie- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens) Klanten­administratie (1)
Leveranciers­administratie (1)
Om producten of diensten te leveren die u heeft besteld (1,3)
Administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten (1,2,3)
Voor debiteuren- en crediteuren­administratie (1,2)
Het nakomen van een wettelijke verplichting (2)
Als u deze website bezoekt, registreert de webserver het IP-adres van uw computer, en informatie over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem Verkrijgen van statistieken die van belang zijn voor verbetering van de website (2)

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Uw gegevens worden (dus) ook niet buiten de EU doorgegeven.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen vindt u in onderstaande tabel.

Persoonsgegeven Bewaartermijn
Gegevens voor het afnemen van een betaald product Wettelijke termijn 7 jaar
Website gebruikersdata Maximaal 1 jaar
Gegevens van leveranciers Maximaal 7 jaar

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot, persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of die anderszins worden verwerkt.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies en social media plug-ins

Als u deze website bezoekt, registreert de webserver het IP-adres van uw computer met als enig doel statistieken te verkrijgen die van belang zijn voor verbetering van de website. De site maakt geen gebruik van tracking cookies. Slechts op de pagina's met een formulier wordt een cookie geplaatst (ook wanneer u het formulier niet invult). Deze cookies hebben de aanduiding "PHPSESSID" en dienen uitsluitend voor een correcte werking van het betreffende formulier. Het betreft zogeheten session cookies, die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kunt u contact opnemen via info@steranijscatering.nl.